Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

§ 1. Definicje

1. Klub InsERT – serwis/strona internetowa z ofertą produktów i usług, przeznaczony dla użytkowników programów stworzonych przez Właściciela, którzy spełniają warunki członkostwa w Klubie InsERT określone w niniejszym Regulaminie, a obejmujące: wykupienie rocznego abonamentu na ulepszenia programu/programów Właściciela i/lub zakup pakietu usług teleKonsultant.

2. Pasaż24 – uregulowany odrębnym regulaminem serwis internetowy gromadzący witryny, witryny z ofertą produktów i usług oraz sklepy internetowe przedsiębiorców korzystających z programu vendero na zasadach odrębnie określonych w Warunkach licencji programu vendero, za pomocą którego Właściciel obsługuje Klub InsERT.

3. Właściciel - InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, 54-519 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306888; NIP 898-19-45-134, REGON 932283479, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 16.000.000,00-zł w całości opłacony.

4. Członek Klubu InsERT - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

6. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Pasażu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa i korzystania przez Członków Klubu InsERT z ofert Klubu InsERT dostępnego pod adresem: https://klub.insert.com.pl/

2. Klub InsERT, jak i serwis Pasaż24, prowadzone i zarządzane są przez Właściciela.

3. Właściciel, pełniący funkcję operatora Klubu InsERT, występuje w charakterze strony (sprzedającej) w umowach zawieranych z Członkiem Klubu InsERT.

4. Wszelką odpowiedzialność wobec Członków Klubu InsERT w szczególności za niedotrzymanie terminu dostawy, zmiany parametrów transakcji, niezgodności towaru z opisem, uszkodzenia podczas dostawy, zagwarantowanego bezpieczeństwa towaru lub jakiekolwiek innej jego wady ponosi Właściciel na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i obowiązujących powszechnie przepisach.

§ 3. Zasady uczestnictwa i korzystania z Klubu InsERT

1. Uzyskanie statusu Członka Klubu InsERT wymaga posiadania co najmniej jednego dowolnego zarejestrowanego programu Właściciela oraz wykupienia do tego programu/programów rocznego Abonamentu na ulepszenia i/lub pakietu usług teleKonsultant.

2. Członek Klubu InsERT może korzystać ze zniżek i specjalnych ofert na produkty i usługi dedykowane wyłącznie dla członków Klubu InsERT przez Partnerów Klubu InsERT.

3. Członek Klubu InsERT może korzystać z ofert specjalnych Klubu InsERT przygotowanych przez Partnerów Klubu InsERT wyłącznie w okresie ważności wykupionego przez Członka Klubu InsERT Abonamentu na ulepszenia i/lub pakietu usług teleKonsultant.

4. Dokonywanie zakupów w Klubie InsERT możliwe jest po zarejestrowaniu się za pomocą formularza rejestracyjnego, jak również bez dokonywania rejestracji w Klubie InsERT. Każde złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Właściciela.

5. Każdy Członek Klubu InsERT może zamówić i zakupić dowolną ilość produktów i/lub usług dostępnych w ofercie Klubu InsERT.

6. Członek Klubu InsERT może dodatkowo udostępnić Właścicielowi Klubu swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania newsletter Klubu InsERT z informacjami o promocjach dostępnych w Klubie InsERT.

§ 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w Klubie InsERT

1. Podane przez Członka Klubu InsERT przy rejestracji w formularzu dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Właściciela dla celów wykonywania niniejszej umowy na korzystanie przez Członka Klubu InsERT z Klubu InsERT oraz na cele realizacji umowy sprzedaży produktów i usług z ofert Klubu InsERT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej: RODO), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.

2. Dane osobowe obejmujące adres email podawane przez Członka Klubu InsERT w celu otrzymywania newsletter Klubu InsERT są zbierane i przetwarzane przez Właściciela za odrębnie wyrażoną zgodą Członka Klubu.

3. Administratorem danych osobowych Członków Klubu InsERT jest Właściciel. Właściciel jako administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych, a w szczególności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Właściciela dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

4. Członek Klubu InsERT akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany mu jest fakt, iż administratorem danych osobowych Członka Klubu InsERT jest Właściciel Pasaż24 i Klubu InsERT, tj. InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, 54-519 oraz że zapoznał się z informacjami przekazanymi mu przez Właściciela zgodnie z art. 13 – 22 RODO.

5. Dane podane przez Członka Klubu InsERT będą przetwarzane przez Właściciela do czasu przesłania przez Członka Klubu InsERT do Właściciela informacji o zakończeniu korzystania z Klubu InsERT lub do zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych przez Właściciela lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Członka Klubu InsERT.

6. Dane osobowe Członków Klubu InsERT nie będą przekazywane przez Właściciela do państw trzecich. Dane Członka Klubu InsERT nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Właściciel stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Członków Klubu InsERT, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez te podmiotu z Pasażu24 oraz Klubu InsERT. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Pasażu24 i Klubu InsERT, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Właściciel umożliwia Członkowi Klubu InsERT i podmiotowi dokonującemu zakupów bez rejestracji określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pośrednictwem strony internetowej Pasaż24 oraz Klub InsERT.

8. Dokonując rejestracji w Klubie InsERT poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Klubu InsERT pod adresem klub.insert.com.pl, Członek Klubu InsERT zobowiązany jest do akceptowania Regulaminu Klubu InsERT, jak również wszystkich jego późniejszych zmian.

9. Właściciel zastrzega sobie możliwość dodania funkcjonalności Klubu InsERT, bądź zmiany już istniejących w dowolnym zakresie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Członków Klubu InsERT.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Klubu InsERT mogą być zgłoszone Właścicielowi przez Członka Klubu InsERT w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: klub@insert.com.pl

2. Reklamacja winna zawierać następujące informacje: dane podmiotu zgłaszającego (Kupującego/Członka Klubu InsERT) umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Kupującego/Członka Klubu InsERT, treść zgłoszenia reklamacyjnego, okoliczności uzasadniające reklamację, sugerowany sposób usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości.

3. Zgłoszenia reklamacyjne, zgłoszone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o wyniku postępowania reklamacyjnego Reklamujący będzie powiadomiony przez e-mail.

4. Reklamacje dotyczące zakupów dokonywanych przez Członków Klubu InsERT Członek Klubu powinien kierować do Właściciela.

§ 6. Zmiana Regulaminu

1. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie w dniu ustalonym w treści nowego Regulaminu. nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty ich publikacji na stronie Klubu InsERT.

2. Właściciel powiadomi Sprzedających oraz zarejestrowanych Członek Klubu InsERTch i Członków Klubu InsERT o zmianach w Regulaminie poprzez informację o zmianach wysłaną na podany przez nich adres poczty internetowej.

3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Członek Klubu InsERT uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla wszystkich użytkowników Pasażu24 i Członków Klubu InsERT na stronie Pasażu24 pod adresem: https://www.pasaz24.pl/home/regulation oraz na stronie Klubu InsERT pod adresem: https://klub.insert.com.pl/zasady-uczestnictwa

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich zmian Regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie Klubu InsERT.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.

Witryna stworzona na platformie